Allmänna villkor för medlemskap i Träningscenter Lidingö AB

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Minutus från och med den 23 maj 2018.

 

Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Träningscenter Lidingö AB mellan den person (Medlemmen) som är namngiven i avtalet (Medlemsavtalet), till vilket villkoren utgör en integrerad del, och det Minutus bolag som anges i Medlemsavtalet (Bolaget). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2. Medlemskap i Minutus

2.1 Medlemskap i Minutus kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare, har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Minutus personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen i något av Minutus träningscenter efter erhållen information och genomgång av Minutus personal om olika former av medlemskap och möjligheter till träning. Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet.

2.3 Medlemspriser framgår av Träningsanläggningens vid var tid gällande prislista. Träningsanläggningen erbjuder två typer av avtal; kontant-/förskottsavtal och löpande avtal. Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna. Träningsanläggningen erbjuder följande avtalsperioder; 12, 24 eller 36 månader. Vid kontant-/förskottsavtal erlägger medlemmen betalning för hela avtalsperioden vid avtalets ingående. Vid löpande avtal delas kostnaden för hela avtalsperioden upp lika stora betalningar som månadsvis, i förskott, dras från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. autogiro, eller betalas via faktura. Vid avtal om 12 eller 24 månader tillkommer en startpremie om 1500 kr respektive 750 kr.

2.4 Minutus förbinder sig i möjligaste mån tillhandhålla träningsmöjligheter under årets alla dagar. Tillgängligheten kommer att variera under året bl.a. beroende på ökande eller minskande efterfrågan. Särskilt bör noteras att öppettider kan reduceras under t.ex. sommaren, jul- och nyårsperioden samt vid vissa storhelger. Kompensation för detta utgår ej.

3. Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig att alltid uppvisa sitt medlemskort vid träningscentrets reception innan träning påbörjas, att ta del av och följa Minutus vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler, att följa anvisningar som ges av Minutus personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, samt att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Minutus träningscenter.

4. Medlemskortet

4.1 Medlemskortet är Minutus egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet att inte låna ut eller överlåta det till annan person, och att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till ditt Minutus träningscenter. Förlorar Medlemmen sitt medlemskort, eller skadas detta, så spärrar Minutus medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar Minutus ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

5. Kvarlämnade saker

5.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i förvaringsskåp eller annan plats i Minutus träningscenter, efter tidpunkt för ordinarie stängning av detta, så äger Minutus rätt att bryta av Medlemmen anbringat lås och tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte avhämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet så har Minutus rätt att endera kasta sakerna eller överlämna sakerna till närmaste polismyndighet.

6. Minutus ansvar

6.1 Minutus skall avråda Medlemmen från träning eller träningsmoment som Minutus personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för Medlemmen.

6.2 Minutus ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Minutus kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Minutus träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets

6.3 Minutus ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i Minutus träningscenter.

7. Förlängning av medlemskap vid särskilda omständigheter

7.1 Villkorad frysning av träningstid. För alla abonnemang gäller att frysning av träningstid kan ske då träning inte kan genomföras på grund av t.ex längre tids sjukdom (minst 1 månad) eller graviditet (dock högst tre månader). Med ansökan om frysning av abonnemanget ska följa läkarintyg som styrker grunden för frysning. För abonnemang som betalas via autogiro görs uppehåll i betalning under frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter frystiden så att avtalad bindningstid fullföljs. Förskottsbetalade abonnemang återbetalas inte till någon del på grund av frysning utan abonnemanget förlängs med frystiden. Frysning beviljas ej för självvalt träningsuppehåll, semester, hög belastning på medlemmens arbete eller av andra liknande skäl.

8. Avgifter och betalning

8.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt Minutus vid var tid gällande prislista.

8.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontant-/förskottsavtal i förskott för hela bindningstiden, och månadsavgifter för löpande avtal i förskott. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden.

8.3 Prisjusteringar av löpande avtal (efter den bundna avtalstidens utgång) och andra avgifter sker normalt en gång per år och meddelas genom skriftligt besked minst 45 dagar före ikraftträdandet. Medlem är skyddad mot prisjusteringar under den valda avtalsperioden. Justering sker först när denna period löpt ut. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen.

8.4 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (löpande avtal), och tillräckliga medel därför saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8.5 Rabatterade abonnemang. Medlem som tecknat abonnemang till rabatterat pris är alltid skyldig att omgående meddela Minutus om grunden för rabatten upphör. Medlem är för var tid skyldig att kunna dokumentera att man har rätt till rabatten. Rabatter erhållna i samband med marknadsföringskampanjer löper högst 12 månader. Därefter tillämpas gällande prislista.

9. Uppsägning och upphörande och Medlemsavtalet

9.1 Uppsägning av Medlemsavtalet ska ske via e-post. Ett avslutat autogiro av medlemmen hos sin bank är inte att likställa med en uppsägning.

9.2 Kontant-/förskottsavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut om inte avtalet sägs upp i förtid enligt denna punkt. Ingen återbetalning sker när ett kontantavtal sägs upp i förtid.

9.3 Uppsägning av löpande avtal med bestämd avtalsperiod ska ske minst en månad före avtalstidens utgång. Om sådana avtal inte sägs upp fortsätter de att gälla löpande med en månad i taget under samma villkor och med samma prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för eventuella prisjusteringar enligt punkten 8. För uppsägning av avtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad bestämd avtalsperiod, gäller en månads uppsägningstid.

9.4 Medlem som har valt en avtalsperiod om 24 eller 36 månader har rätt att varje år ompröva sitt beslut och säga upp Avtalet till upphörande vid varje 12-månadersperiod som Avtalet innefattar, med iakttagande av minst en månads uppsägningstid. Exempelvis har en medlem som har valt en avtalsperiod om 36 månader rätt att säga upp Avtalet till upphörande 12 eller 24 månader efter att Avtalet trädde ikraft, med iakttagande av minst en månads uppsägningstid. Vid sådan uppsägning har Träningsanläggningen rätt att debitera medlemmen ett belopp motsvarande den startpremie som skulle ha gällt för Avtalet med beaktande av den kortare bindningstid som kommit att gälla.

9.5 Medlem äger rätt att säga upp Avtalet i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort.

9.6 Minutus har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Minutus vidtar tillräcklig rättelse;

  • missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura.
  • bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Minutus personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger.

10. Ändring av de allmänna villkoren

10.1 Bolaget har rätt att ändra dessa allmänna villkor. Medlemen är bunden till de villkor som gällde vid tecknandet av medlemskap och som framgår i dennes medlemsavtal.

11. Information och meddelanden

11.1 Minutus skickar information och meddelanden enligt Medlemsavtalet till Medlemmen med brev till av denne anmäld adress. Har Medlemmen anmält en e-postadress till Minutus så kan information eller meddelande istället skickas med e-post. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.

11.2 Medlemmen skall underrätta Minutus om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

12. Personuppgifter

12.1 Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Minutus kommer detta att meddelas av oss. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Minutus och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Minutus.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Minutus tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med Minutus – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Minutus.
  • Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för att kunna utnyttja vår träningstjänst.

12.2 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att Bolaget, och andra bolag som ingår i samma koncern som Bolaget, inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen. Medlemmen har rätt att till Bolaget anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer.

13. Tvist

13.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Bolaget skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Bolaget förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Bolaget äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.